Sebanyak 1805 item atau buku ditemukan

Mahaaraatu fi al Lughah wa at Tafkiiri

al Attijahatu at Tarbawiyatu al Mu'asharah fi Tadrisi al Lughah al Arabiyyah

DDC 22 DEWEY DECIMAL CLSSIFICATION EDITION 22 VOLUME 2

Beberapa topik asas sosiolinguistik

Variations in Malay sociolinguistics in Malaysia.

Usaha lanjutan daripada Laporan Kabinet adalah melalui program "Bahasa
Malaysia Merentas Kurikulum" yang memberi penekanan terhadap penggunaan
bahasa Melayu standard (Zainal Abidin 1992: 20). Perkara 152 Perlembagaan ...

Mendambakan kelestarian sumber daya hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

suatu telaah ekonomi

Ekonomi memang merupakan ilmu sosial sehingga ekonomi sumber daya hutan
adalah segi sosial ilmu-ilmu kehutanan yang berbeda dengan subjek- subjek
pengetahuan ilmu kehutanan yang lebih bersifat fisik dan biologik. Segi sosial ...