Sebanyak 2 item atau buku ditemukan

PENGARUH DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT (Studi BAZNAS Kab. Tanah Datar)

Konsep wira dalam sastera Melayu

Heroes in Malay literature.

Kini bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. ...
Pernah menjadi Pensyarah di Institut Kegunaan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang,
Jawa Timur dan Pengajar Bahasa Indonesia di Universiti Yale, Amerika Syarikat.
Antara buku yang telah dihasilkan ialah Puisi Moden, Perkembangan Novel-
Novel Indonesia, Sikap dan Pemikiran dalam Puisi Melayu Moden, Dasar-Dasar
Interpretasi Sajak, Mitos dan Komunikasi dan Resepsi Sastera: Sebuah
Pengantar.