Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Struktur Data & Algoritma Menggunakan C++

Buku Struktur Data dan Algoritma Menggunakan C++ ditulis bagi memenuhi keperluan silibus pelajar jurusan Sains Komputer. Buku ini memberi penekanan terhadap struktur data dan keberkesanan algoritma dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Kandungan buku ini juga merangkumi prinsip kejuruteraan perisian dan pengaturcaraan berorientasikan objek. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun orang awam yang ingin mendalami ilmu mengenai Struktur Data dan Algoritma dengan menggunakan Bahasa Pengaturcaraan C++.

Buku Struktur Data dan Algoritma Menggunakan C++ ditulis bagi memenuhi keperluan silibus pelajar jurusan Sains Komputer.