Sebanyak 42 item atau buku ditemukan

Pengenalan Kepada Analisis Tensor

... teknik pe- nyelesaian telahpun wujud di dalam buku teks yang terlibat dengan
proses fizikal yang tertentu dan adalah lazim yang teknik tadi tidak diterangkan
dengan jelas kemampuannya untuk digunakan kepada kes yang lebih umum.

Urus niaga Al-Qard Al-Hasan dalam pinjaman tanpa riba

Dari segi bahasa, riba ialah al-J^iyadah wa al-Numuw19 yang membawa makna
bertambah dan berkembang. ... 19 Ibn Qudamah, 1972, al-Mughni, j.4, h.3; al-
Zuhaili, Dr., 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, j.4, h.668; Ibn al-Humam,
1316H ...

Umar Ibn al-Khaththab

pelaksanaan hukum Islam

Islamic laws.

pelaksanaan hukum Islam. Ruhaili. Ruwaici bin Rajih ... Al-Umm. Juz II. Beirut:
Dar al-Fikr wa al-Thibacah. Syathibi, Abi Ishaq al. 1975. Al-Muwafaqat fi Ushul al-
Syarfah. Juz II. Beirut: Dar ... Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz V. Damsyiq: Dar ...

Equilibria

"Kapal generasi ialah pesawat pengembara angkasa lepas yang berupaya untuk mengembara merentasi jarak yang amat jauh ..." "Rasional pembinaan kapal generasi ialah untuk menyelamatkan keturunan manusia agar dapat membina tamadun di tempat lain dalam alam semesta ini apabila bumi mengalami malapetaka ataupun membina koloni manusia di planet lain atas nama eksplorasi dan sains." Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi UTM-Kumpulan Utusan merupakan manifestasi iltizam membenihi minda kreatif bagi memanipulasikan daya cipta dan menghilirkan inovasi. Sebagai wadah stimuli, sayembara ini menguja penerokaan wilayah sains dan teknologi dengan radas seni susastera.

"Kapal generasi ialah pesawat pengembara angkasa lepas yang berupaya untuk mengembara merentasi jarak yang amat jauh .

Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan

SAINS POLITIK Etimologi politik adalah daripada perkataan Yunani 'polis' yang
membawa maksud 'negara-bandar.' Oxford English Dictionary mendefinisikan
politik sebagai 'satu sains dan seni pemerintahan'. Ini bermakna Sains Politik
ialah suatu bidang ilmu yang merujuk kepada kajian pemerintahan di sesebuah
negara dan masyarakat, ataupun bagaimana kuasa diagihkan dan diuruskan
oleh sesebuah negara dan masyarakat. Sejak dari dulu lagi, ahli falsafah
berpandangan ...

Elektronik Perhubungan

Buku ini memberi penekanan kepada konsep asas perhubungan elektronik antara dua pihak yang melangkaui jarak pendengaran manusia. Penerangan tentang prinsip asas perhubungan, teknik dan peranti yang digunakan diberikan melalui cara yang mudah difahami. Bagi mengukuhkan lagi kefahaman pembaca tentang sesuatu konsep, contoh soalan serta penyelesaiannya disertakan dan ditambah pula dengan soalan tutorial pada bahagian akhir setiap bab. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan) di pusat pengajian tinggi dan pelajar politeknik di seluruh negara serta pembaca yang berminat dalam bidang perhubungan.

Buku ini memberi penekanan kepada konsep asas perhubungan elektronik antara dua pihak yang melangkaui jarak pendengaran manusia.

Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran

BAGAIMANA SEBUAH SEKOLAH ATAU KAKITANGAN UNIVERSITI BOLEH
MEMBINA KURIKULUM HINGGA ini sukatan pelajaran ini telah membincangkan
masalah merancang satu program pendidikan dari sudut pandangan pelajar ...

Prinsip Pengeluaran Telaga Minyak, Ed. 2

... oleh kemajuan kelengkapan dan kebolehsediaan kelengkapan dan oleh faktor
ekonomi keseluruhannya bagi menjayakan operasi syarikat. Tinjauan terhadap
kategori utama pelengkapan telaga yang direka bentuk untuk mengeluarkan ...

Wasiat & Wisayah dalam Perancangan Harta Prinsip dan Amalan

Buku ini menggabungkan dua prinsip yang terdapat dalam undang-undang Islam, iaitu wasiat danwisayah. Dua prinsip ini merupakan antara instrumen penting dalam perancangan harta orang Islam yang pada masa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Perbincangan buku ini meliputi hukum syarak, undang-undang, dan amalan semasa mengenai prinsip wasiat dan wisayah. Penekanan diberikan kepada aspek wasiat dan wisayahsebagai mekanisme syarak yang digunakan sebagai instrumen perancangan harta dan aplikasinya pada masa kini. Buku ini sesuai dijadikan sebagai rujukan dan panduan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi, ahli akademik, penggubal dasar, golongan profesional, pihak yang terlibat secara langsung sebagai penyedia perkhidmatan perancangan harta, peguam, dan pegawai syariah, serta orang awam yang ingin mengenali dengan lebih dekat lagi dua prinsip penting dalam undang-undang Islam ini.

Buku ini menggabungkan dua prinsip yang terdapat dalam undang-undang Islam, iaitu wasiat danwisayah.

Pengenalan Pedagogi

Joyce dan Weil (1 980) mendefmisikan model pengajaran sebagai suatu pelan
atau pola yang boleh diaplikasikan untuk memberi panduan pengajaran dalam
bilik darjah. Suatu model yang paling ringkas dan konvensional meliputi ...