Sebanyak 42 item atau buku ditemukan

Etika Profesional

Perkhidmatan yang diberikan oleh golongan profesional seperti jurutera, doktor, arkitek, peguam, akauntan dan lain-lain amat penting dalam membangun dan mempertingkatkan kesejahteraan hidup sesuatu masyarakat. Sebagai golongan yang diberikan status tinggi dalam masyarakat sudah sewajarnyalah mereka menjalankan tanggungjawab memberikan perkhidmatan itu dengan penuh dedikasi, jujur dan amanah. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan yang golongan profesional ini sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai dilema etika yang kalau tidak ditangani dengan baik akan menjejaskan imej dan bidang kerjayanya. Ada kalanya seorang profesional yang mempunyai kesedaran etika yang rendah akan mudah terjerumus dalam perbuatan salah laku (tidak beretika) seperti perbuatan mengambil rasuah, melakukan penipuan, pecah amanah, mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Kalau perbuatan ini berterusan dan berleluasa sudah pastilah masyarakat dan negara akan menanggung akibatnya. Oleh itu, pengetahuan dan kesedaran etika harus ada dikalangan semua profesional ini. Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti. Selain daripada menjadi buku teks, buku ini juga boleh dijadikan panduan tentang tanggungjawab etika kepada bakal-bakal profesional, golongan profesional, pendidik dan pembaca umum. Walau bagaimanapun, satu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah sekadar mengetahui secara teori tentang etika dan tanggungjawab etika sahaja tidak semestinya menjadikan seseorang itu mempunyai kesedaran etika yang tinggi. Apa yang lebih penting ialah soal penghayatan (amalan) dan komitmen yang ersungguh-sungguh.

Buku ini dihasilkan berdasarkan nota-nota kuliah yang terkumpul selama lima tahun untuk mata pelajaran Etika Profesional yang menjadi sebagai mata pelajaran elektif wajib universiti.

Harta intelektual menurut fiqh Islam

pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia

Comparative approach of Malaysian law to intellectual property according to Islamic fiqh.

Malaysia hanyalah sebagai asas untuk dikaji menurut fiqh Islam. Buku ini
dibahagikan kepada enam bab; pengenalan harta intelektual, ciri kehartaan
pada harta intelektual, pensharicatan harta intelektual dalam Islam, hak dan
kewajipan pemilik harta intelektual, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak
harta intelektual dan penutup. Fokus kajian ini ialah berkenaan dengan konsep
harta yang ada pada harta intelektual; sama ada menurut undang- undang
Malaysia atau fiqh ...

Spesies-spesies kayu dalam seni ukiran Melayu

Kebiasaannya sebelum memasuki hutan seseorang tukang kayu perlu
mempunyai beberapa ilmu hutan seperti ilmu memagar diri, ilmu bela diri, ilmu
firasat atau ilmu naluri dan memahami rahsia hidup di dalam hutan serta
menghormatinya. Selain daripada itu, sesetengah tukang kayu atau pengukir ber
- pendapat perlu berada di dalam hutan dua minggu sehingga beberapa bulan
untuk memilih pokok kayu yang bersemangat. Terdapat juga bulan dan hari-hari
tertentu yang ...

Struktur Data & Algoritma Menggunakan C++

Buku Struktur Data dan Algoritma Menggunakan C++ ditulis bagi memenuhi keperluan silibus pelajar jurusan Sains Komputer. Buku ini memberi penekanan terhadap struktur data dan keberkesanan algoritma dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Kandungan buku ini juga merangkumi prinsip kejuruteraan perisian dan pengaturcaraan berorientasikan objek. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun orang awam yang ingin mendalami ilmu mengenai Struktur Data dan Algoritma dengan menggunakan Bahasa Pengaturcaraan C++.

Buku Struktur Data dan Algoritma Menggunakan C++ ditulis bagi memenuhi keperluan silibus pelajar jurusan Sains Komputer.

Pengenalan psikologi industri dan organisasi

... 1999), di mana sekurang-kurangnya 40 orang pemohon diperlukan untuk
memilih seorang calon untuk mengisi jawatan yang ditawarkan. Untuk
memastikan organisasi dan pemohon dapat bertemu, beberapa perkara perlu
diberi perhatian, iaitu: (1) Mengetahui perantaraan komunikasi yang sama
digunakan oleh organisasi dan Pemilihan Pekerja 1: Model Pemilihan, Analisis
Kerja, Perekrutan 85 Perekrutan.

Pengenalan Kepada Pensuisan Perhubungan Digital (RENONG)

Penggunaan mesin kawalan sepunya dalam pensuisan pembahagian ruang
merupakan satu contoh awal pensuisan pembahagian masa. lbu sawat moden
kawalan aturcara terstor sepunya masih menggunakan pembahagian masa cara
ini. Pangkalan pengguna-berbilang kepada satu sistem komputer sepunya
adalah bentuk pembahagian masa yang lain. Dalam contoh kawalan ibu sawat
dan perkongsian komputer. sumber tuju khas kepada pengguna dalam tempoh
boleh ubah ...

Kontrak Perancangan dan Prosedur Berkontrak, Ed. 2

Bagi hal yang kemudian itu, objektif firma serta perancangannya hendaklah
dinyatakan secara formal dan lebih terperinci. Oleh itu dasar perancangan
merupakan tindak balas untuk mencapai keperluan, pengawalan dan piawaian
objektif yang telah ditetapkan oleh firma. PROSES PERANCANGAN Peringkat
Perancangan Yang Terdapat Di Dalam Proses.