Sebanyak 68 item atau buku ditemukan

Tinjauan yuridis hak serta kewajiban pendidik menurut UU Guru dan Dosen

Rights and responsibilities of teachers and college teachers according to Indonesian law.

Rights and responsibilities of teachers and college teachers according to Indonesian law.

Pendahuluan didaktik metodik umum

... pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh para
pengajar atau guru pada waktu menu- naikan tugasnya mengajar. Pedoman-
pedoman itu disebut dasar- dasar orang mengajar. Ada juga yang
menamakannya dasar-dasar didaktik atau sifat-sifat, asas-asas maupun hukum-
hukum didaktik. Tiap guru wajib mempelajari buku-buku yang berisi penga-
laman-pengalaman orang mengajar dan hasil penyelidikan para sarjana.
Terpenting ialah guru menyesuaikan ...

Ways of Working with Teachers

Principled Recipes for the Core Tasks of Teacher Training, Teacher Education and Mentoring