Sebanyak 26 item atau buku ditemukan

BIOGRAFI AGUNG IMAM SYAFI’I

“Saya tidak pernah melihat orang seperti Syafi’i. Apabila beliau datang ke Mesir, orang memberitahu ada seorang Quraisy datang ke sini.Sewaktu kami pergi menemuinya beliau sedang bersolat.Saya tidak pernahmelihat solat yang lebih baik daripada solatnya.Saya juga tidak pernah melihat wajah yang lebih cantik daripadanya.Apabila beliau bercakap kami merasakan tidak pernah mendengar percakapan yang lebih baik dari percakapannya itu. Lalu kami sangat tertarik kepadanya.” – HARUN BIN SA’ID AL-AIL

Mereka lalu menulis satu disiplin ilmu yang tersendiri dan mereka
menamakannya Usul Fiqh. Orang pertama menulis mengenai Usul Fiqh ialah
Syafi'i.6 Pandangan Abdul Wahab Khallaf Dalam pengertian yang sama, Abdul
Wahab Khallaf menulis: “Usul Fiqh itu telah bermula kemunculannya dalam
bentuk-bentuk yang kecil, dalam keadaan tidak tersusun di sebalik pelbagai
ketentuanketentuan hukum (Ahkam al-Fiqh). Ini kerana, para mujtahidin
daripada imam yang empat dan ...

Syekh Siti Jenar

pergumulan Islam-Jawa

Essays on the teachings of Syekh Siti Jenar, one of the Wali Sanga

Essays on the teachings of Syekh Siti Jenar, one of the Wali Sanga

Buya Datuk Palimo Kayo dengan generasi penerus

Mansoer Daoed gelar Datuk Palimo Kayo, a Muslim scholar and eminent ulama of Sumatera Barat.

Mansoer Daoed gelar Datuk Palimo Kayo, a Muslim scholar and eminent ulama of Sumatera Barat.

The wisdom of Hasan al-Bashri

nasihat-nasihat penerang hati

Mereka akhirnya tersesat dan menyesatkan."98 'ral-Bidayah tua al-Nihayah, 9/
269. 'KJami' bayan al-'Ilm wa Fadhlihi, 2/168. Petaka Menampakkan Kualitas
Sejati Manusia Hasan al-Bashri berkata, "Dalam keadaan Nasihat Imam Hasan ...

Cendekiawan Muslim dalam perspektif pendidikan Islam

Orang Islam sendiri tidak sadar, bahwa sebagian apa yang diajarkan lewat
sistem pendidikan Islam adalah filosofi orang- orang Yunani atau sikap yang
agak keliru terhadap Islam. Misalnya dengan belajar falsafah (filsafat), mengajak
orang ...

Cahaya, cinta, dan canda M. Quraish Shihab

Biography of Moh. Quraish Shihab, an Indonesian Muslim intellectual.

Biography of Moh. Quraish Shihab, an Indonesian Muslim intellectual.