Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Pengenalan Kepada Pensuisan Perhubungan Digital (RENONG)

Penggunaan mesin kawalan sepunya dalam pensuisan pembahagian ruang
merupakan satu contoh awal pensuisan pembahagian masa. lbu sawat moden
kawalan aturcara terstor sepunya masih menggunakan pembahagian masa cara
ini. Pangkalan pengguna-berbilang kepada satu sistem komputer sepunya
adalah bentuk pembahagian masa yang lain. Dalam contoh kawalan ibu sawat
dan perkongsian komputer. sumber tuju khas kepada pengguna dalam tempoh
boleh ubah ...