Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Harta intelektual menurut fiqh Islam

pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia

Comparative approach of Malaysian law to intellectual property according to Islamic fiqh.

Malaysia hanyalah sebagai asas untuk dikaji menurut fiqh Islam. Buku ini
dibahagikan kepada enam bab; pengenalan harta intelektual, ciri kehartaan
pada harta intelektual, pensharicatan harta intelektual dalam Islam, hak dan
kewajipan pemilik harta intelektual, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak
harta intelektual dan penutup. Fokus kajian ini ialah berkenaan dengan konsep
harta yang ada pada harta intelektual; sama ada menurut undang- undang
Malaysia atau fiqh ...