Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Urus niaga Al-Qard Al-Hasan dalam pinjaman tanpa riba

Dari segi bahasa, riba ialah al-J^iyadah wa al-Numuw19 yang membawa makna
bertambah dan berkembang. ... 19 Ibn Qudamah, 1972, al-Mughni, j.4, h.3; al-
Zuhaili, Dr., 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, j.4, h.668; Ibn al-Humam,
1316H ...