Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Umar Ibn al-Khaththab

pelaksanaan hukum Islam

Islamic laws.

pelaksanaan hukum Islam. Ruhaili. Ruwaici bin Rajih ... Al-Umm. Juz II. Beirut:
Dar al-Fikr wa al-Thibacah. Syathibi, Abi Ishaq al. 1975. Al-Muwafaqat fi Ushul al-
Syarfah. Juz II. Beirut: Dar ... Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz V. Damsyiq: Dar ...