Psikologi Industri dan Pengurusan Sumber Manusia

H /l KOMUNIKASI Di TEMPAT KERJA Perkataan komunikasi diambil daripada
istilah Inggeris, "communication'fi di mana istilah Inggeris ini pula berasal dari
istilah Latin iaitu “communcare”yang bermaksud “to make common" atau
wujudkan persamaan. Komunikasi adalah cara idea atau maklumat disalurkan,
daripada seseorang kepada seseorang yang iain. Komunikasi melibatkan
pemberi dan penerima mesej. Di samping itu, mesej berbentuk nonverbal juga
terlibat dalam proses ...