PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK PRAKTIK SHALAT ANAK USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH JORONG MANCUANG KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

TERSEDIA PADA RUANG KAYA ILMIAH LANTAI 2