Asy Syariah : Mengupas Paham Asy' ariyah/ VOl.VII/No H/2011