Asy Syariah : Etika Amar Ma'ruf Nahi Mungkar / Vol.VI/No.70/1432 H/2011