)Macromedia Flash( ضيىَش وعٍُس ضٍُُْ جلدفشدجش ذبرٔحِؽ ِحوشو ُِذَح فلاػ ٌيلاخ جلدذسعس جٌػحٔىَس جلإعلاُِس جلحىىُِس ذحعنً لاوط