Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam : Dari Khawarij Kebuya Hamka Hingga Hasan Hanafi

Alam pikiran Islam modern di Timur Tengah

Alam Pikiran Islam Moderen Di india Dan Pakistan

Alam Pikiran al- ghazali

Alam Pikiran

Alam Kubur dan Seluk-Beluknya

Alam Fikiran Islam : Peranan Umat ISlam dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Al-'Alaqoh Baina Tafifizh Quran Wal Qudrat fiy Fahmul Mufradat bahtsun 'Alaqi fiy al-Madrasah al-Ibtidaiyah al-Islamiyyah al-Mutakamillah Qurrata 'Ayun Batusangkar

al-Alaqah Baina Qudrah al-Thalabah 'Ala al-Khat al-Arabiy wa Maharatim Fiy al-Kitabah (Bahtsu "Ilaqiy Fiy Jami'ah Batusangkar al-Islamiyah al-Hukumiyah)

Al 'Alaqah Baina Ma'rifah Kiabatil Huruf Wa Maharah Kitabah Bahsun 'Ilaqiyun Fil Madrsah At-Tsanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Batusangkar

al-'Alaqah Baina Ma'rifah al-Talamidz Fi Ilm al-Tajwid Wa Qudrotuhum 'ala Tilawah al-Qur'an Bi al-Madrasah al-'aliyah al-Hukumiyyah Kota Solok

Al- Alaqah Baina Fahmul Lughah Al Arabiyah Wattafsir Wal Hadis Bahsuil 'Alaaqii Fi Jami'ah Batusangkar Al Islamiyah Al Hukumiyah