PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS FORECASTING UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA UKM DAPUR MAS NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN

PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 PADA YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH PADANG LAWEH MALALO

Dirasat tarbawiyah fi Tharaiqi Tadrisi al-Lughah al-'Arabiyyah

Taqyimu al-Lugha bi Istikhdam Taqniyati al-Hasubi

ANALISIS DU PONT SYSTEM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT MARTINA BERTO TBK

Fannu al-Ittihali al- Lughawiy wa Wasaili Tanmiyatihi

Buhuts wa thabiqatu fi Ta'lim al- Qiraati wa Ta'allumiha

Al-Istaratijiyatu al-Tarbawiyatu wa Maharatu al-Ittishali at-Tarbawi

Al-Manahij wa Tharaiq Tadrisi al-Lughah al 'Arabiyyah

Tadris al- Lughah al 'Arabiyyah baina ath Tharaiqi at-Taqlidiyyah wa al Istaratijiyyati at Tajdidiyyah

Istaratijiyyati Ta'lim al Mufradat

Ta'lim al-Mufradat al-Lughawiyyah