PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 PADA YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH PADANG LAWEH MALALO

Dirasat tarbawiyah fi Tharaiqi Tadrisi al-Lughah al-'Arabiyyah

Taqyimu al-Lugha bi Istikhdam Taqniyati al-Hasubi

ANALISIS DU PONT SYSTEM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT MARTINA BERTO TBK

Fannu al-Ittihali al- Lughawiy wa Wasaili Tanmiyatihi

Buhuts wa thabiqatu fi Ta'lim al- Qiraati wa Ta'allumiha

Al-Istaratijiyatu al-Tarbawiyatu wa Maharatu al-Ittishali at-Tarbawi

Al-Manahij wa Tharaiq Tadrisi al-Lughah al 'Arabiyyah

Tadris al- Lughah al 'Arabiyyah baina ath Tharaiqi at-Taqlidiyyah wa al Istaratijiyyati at Tajdidiyyah

Istaratijiyyati Ta'lim al Mufradat

Ta'lim al-Mufradat al-Lughawiyyah

As Sijillu al 'Alamiy li an-Awwaliy li Ta'limi al-'Arabiyyati li Ghairi an-Nathiqina biha Juz 3