Fiqh Muamalat

Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam

Pedoman mu'amalat dan munakahat

al-Fiqh al-Manhaji

muamalat & kewangan Islam dalam fiqh al-Syafi'i

Paper Presentations of the Workshop on Islamic Commercial Law (Fiqh Al Muamalat) in Banking & Finance Held on 19-21 May 2003 in Kuala Lumpur

Inti dasar hukum dagang Islam

Hukum bisnis syariah dalam Alquran

Fiqh Muamalat

Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam

Fiqh muamalat

Ensiklopedi fiqih muamalah dalam pandangan 4 madzhab