Tafsir Al-Quranul Majid Jilid 4

Tantangan Islam

Pelayanan Bimbingan Di Sekolah : Dasar- Dasar dan Kemungkinana Pelaksanaannya Di Sekolah-Sekolah Di Indonesia

Sumbangan Islam Kepada Ilmu Dan Kebudayaan

Sejarah Daulah Umayyah

Hijrah Paripurna : Menuju Allah dan Rasulnya

Antara Filsafat dan Pendidikan: Pengantar Filsafat Pendidikan

Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik...

Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional

Pelajaran Bahasa Arab Untuk Perguruan Tinggi (Semester 2)

Kembali Kepada al-Qur'an dan Sunnah

The Spirit Of Laws : Dasar - Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik

Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II

Himpunan Hadits-hadits Lemah dan Palsu

Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini

Judul Asli Asy - Syari'atul Khalidat Wa Musykilatul ' Asr

Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya

Sumbangan Islam Kepada Ilmu Dan Kebudayaan : Komisi Nasional Mesir Untuk Unesco

Tinjauan Holistik Sistem Pendidikan Nasional

Pelajaran bahasa Arab Untuk perguruan tinggi agama islam/IAIN tingkat menengah Jil 3

Training and Delopment Handbook A Guide to Human Resource Development

Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini

Pengantar umum psikologi

Latihan Pengembangan Pegawai

samudra Al-Fatiha

Agama yahudi

What A Story

Ringkasan Sejarah Filsafat

Tafsir Al-Azhar

Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama / IAIN

Falsafah Hukum Islam

Pedoman Dzikir dan doa

Beberapa Permasalahan Hukum Islam