DURÛS AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH KARYA MAHMUD YUNUS DALAM PERSPEKTIF NAZARIYYAH AL-WAHDAH

M. Yusuf Salam

Abstract


Durus Al-Lughah Al- Arabiyah (DLA) is one out of 72 works of Mahmud Yunus. This book consists of four series in which the approach of Nazariyyah Al-Wahdah  was applied. This approach deals with taking themes or texts as the main or center for learning activities of Arabic: sounds, vocabulary, grammar, literature and media use. These five aspects were used by Mahmud Yunus in DLA. The concurrence of DLA and approach of Nazariyyah Al-Wahdah was achieved by making materials related one another.

Kata Kunci: nazariyyah- Al-wahdah

References


Al-Khuliy, Muhammad Ali. 1989. Asâlibu Tadrîsil Lughatil Arabi-yyah, Riyadh: Mathabi' al-Farazdaq.

Effendy, Fuad. 2005. Metodologi Peng-ajaran Bahasa arab, Malang: Misykat.

Ibrâhim, Abdul ‘Alîm. 1973. al-Muwajjih al-Fany lil Mudarris al-Lughah al-Arabiyyah, Kairo; Dâr al-Ma’arif.

Ismail Shînî, Mahmud, dkk. 1983. Al-‘Arabiyyah Li al-Nasyi’în, Mam-lakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiy-yah.

Mansur, Moh. 1985. Materi Bahasa Arab I MKMP 3212/4 Modul 1, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka.

Muhammad Al-Qâsimi, Ali. 1979. Ittijahât Hadisah fi Ta’lîmil Arabiyah Lin Nathîgin bil Lu-ghatil Ukhrâ, (Jami’atur Riyadh,).

Subana dan Sunarti, Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia; Ber-bagai Pendekatan, metode, Teknik dan Media Pelajaran, Bandung: Pustaka Setia, t.th.

Sumardi, Muljanto. 1975. Pengajaran Bahasa Asing. Sebuah Tujuan dari Metodologi, Jakarta: Bulan Bintang.

Syafruddin, Didin. 1995. “Mahmud Yunus wa ‘Ittijahâtuhû fi Tajdîd Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyah bi Induni-siyâ” , Studia Islamika, vol 2, no. 3, Jakarta; IAIN Syarif Hidayatullah

Tarigan, Henry Guntur. 1988. Ber-bicara Sebagai Suatu Keterampil-an Ber-bahasa, Bandung:Angkasa

Yunus, Mahmud. 1983. Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-Qur’an), Jakarta: Hidakarya Agung.

-------1980. Durûs al-Lughah al-‘Arabi-yyah, Jakarta: Hidakarya Agung, , Jilid I, II, III, dan IV, Cet. 28

------1927 Durûs al-Lughah al-‘Arabi-yyah ‘Ala at-Tarîqah al-Hadîsah, Jakarta: Hidakarya Agung, , Jilid I dan II.

-----1982. Riwayat Hidup Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Jakarta; Hida-karya Agung
DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jt.v11i2.144

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

TA'DIB INDEXED BY:

   

 

 

 

 

Ta'dib Visitor

Lisensi Creative Commons
Journal Ta'dib distribute under Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.


Contact us: Ta'dib; Address: FTIK, IAIN Batusangkar; Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Email: takdib@iainbatusangkar.ac.id